อาจารย์ ณัฐชรี สวัสดิ์ศรี
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

da3

อาจารย์ ณัฐชรี สวัสดิ์ศรี

ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัญทิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

จุดมุ่งหมายในงาน (Career Objective):

ต้องการใช้ความรู้ความสามารถในสาขาที่เรียนและประสบการณ์ทางานด้านไอทีและคอมพิวเตอร์ ถ่ายทอดสู่ผู้สนใจในตลาดไอทีของเมืองไทย

ประวัติส่วนตัว (Personal Information):

 • วันเกิด (Birth Date): xxx
 • สัญชาติ (Nationality): Thai
 • สถานะการสมรส (Marital Status): xx
 • ส่วนสูง (Height): 160 cm
 • อายุ (Age): 22
 • ศาสนา (Religion): Buddhism
 • สุขภาพ (Health): excellent
 • น้ำหนัก (Weight): 45 kg

ประวัติการศึกษา (Education):

 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัญทิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประสบการณ์ทำงาน (Working Experiences):

 • ปี 2543-2544 เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชธานี
 • ปี 2545 เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 • ปัจจุบันยังเป็นอาจารย์ พิเศษ และรับสอน บรรยายด้านโปรแกรมมิ่งและด้านการเขียนเว็บโปรแกรมมิ่งและ ฐานข้อมูลกับองค์กรและสถานศึกษาทั่วไป

ทักษะความสามารถด้านการอบรม (Training Skill)

 • การวางแผนไอทีในองค์กรขนาดย่อม
 • คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

ภาษาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เชี่ยวชาญ (Computer language skill):

 • Microsoft Office
 • Windows

ความสามารถอื่น ๆ (Extra skill):

 • พูดภาษาอังกฤษได้ดี
 • พิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ ได้คล่อง
 • ขับรถยนต์ได้
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี

เกียรติบัตร/ใบรับรอง (Extra Qualifications):

 • ไม่มี