อาจารย์ สุนิสา พิเชฐเลอมานวงศ์
ปริญญาตรี เทคโนโลยีและการสื่อสาร

da1

อาจารย์ สุนิสา พิเชฐเลอมานวงศ์

ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จุดมุ่งหมายในงาน (Career Objective):

เรียนรู้  มุ่งมั่ย พัฒนาตนและถ่ายทอดความรู้ด้านIT ให้แก่บุคคลอื่นด้วยความรู้ความสามารถที่มีให้อย่างเต็มที่

ประวัติส่วนตัว (Personal Information):

 • วันเกิด (Birth Date): 17 มิถุนายน 2531
 • สัญชาติ (Nationality): Thai
 • สถานะการสมรส (Marital Status): Single
 • ส่วนสูง (Height): 160 cm
 • อายุ (Age): 30
 • ศาสนา (Religion): Buddhism
 • สุขภาพ (Health): excellent
 • น้ำหนัก (Weight): 45 kg

ประวัติการศึกษา (Education):

 • ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประสบการณ์ทำงาน (Working Experiences):

 • ปี 2553 เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
 • ปี 2554-2558 เป็นอาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่
 • ปี 2558-2561 เป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
 • ปัจจุบันยังเป็นอาจารย์ พิเศษ และรับสอน บรรยายด้านโปรแกรมกราฟิก   ด้านการเขียนไซต์และโปรแกรมสื่อการสอนกับองค์กรและสถานศึกษาทั่วไป

ทักษะความสามารถด้านการอบรม (Training Skill)

 • ทักษะการสื่อสารและการประสานงาน
 • แนวคิดการปรับปรุงคุณภาพงาน
 • Service Excellence
 • หลักสูตรการเรียนรู้องค์กร
 • หลักสูตรสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยการใช้ไอที ร่วมกับ กสทช.  ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา
 • หลักสูตรการใช้โปรแกรม Flash ปี 2556 ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 5 จ.นครราชสีมา
 • หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Moodle ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านIT จัดโดย คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
 • หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Course Lab
 • หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Joomla
 • หลักสูตรการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Office ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง จ.นครราชสีมา
 • หลักสูตรอบรมการใช้โปรแกรม Captivate ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านIT จัดโดย คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
 • หลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ภาษาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เชี่ยวชาญ (Computer language skill):

 • Microsoft Office
 • Windows
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator
 • Adobe Captivate
 • Adobe flash
 • Adobe Dreamweaver
 • Adobe Premiere
 • Adobe Firework
 • Adobe Aftereffect
 • Microsoft Project
 • Microsoft publisher
 • Microsoft access
 • ulead video studio
 • Moodle
 • Joomla

ความสามารถอื่น ๆ (Extra skill):

 • พูดภาษาอังกฤษได้ดี
 • พูดอ่านเขียนภาษาลาวได้ดี
 • พิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ ได้คล่อง
 • ขับรถยนต์ได้
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี

เกียรติบัตร/ใบรับรอง (Extra Qualifications):

 • รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ปี 2557 โดย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
 • certificate  Trainer หลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน โดย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • วิทยากรอบรมเรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ในโครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน ร่วมกับ โรงเรียนวัดบ้านไร่
 • วิทยากรอบรม Captivate ในโครงการพัฒนาความเข้มแข็งด้านทักษะการบริหารจัดการการเรียนการสอนบนเครือข่าย E-Learning 2011 ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • วิทยากรอบรม Moodle ในโครงการพัฒนาความเข้มแข็งด้านทักษะการบริหารจัดการการเรียนการสอนบนเครือข่าย E-Learning 2011 ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี