อาจารย์ รัตนาภรณ์ ผิวผ่อง
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัญทิต

da2

อาจารย์ รัตนาภรณ์ ผิวผ่อง
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัญทิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

จุดมุ่งหมายในงาน (Career Objective):

การที่นักเรียนได้มีโอกาสฝึกความสามารถในการนำความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง

ประวัติส่วนตัว (Personal Information):

 • วันเกิด (Birth Date): 4 พฤศจิกายน 2537
 • สัญชาติ (Nationality): ไทย
 • สถานะการสมรส (Marital Status): โสด
 • ส่วนสูง (Height): 160 cm
 • อายุ (Age): 23
 • ศาสนา (Religion): พุทธ
 • สุขภาพ (Health): แข็งแรง
 • น้ำหนัก (Weight): 65 kg

ประวัติการศึกษา (Education):

 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัญทิต สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประสบการณ์ทำงาน (Working Experiences):

 • ปี 2560 เป็นครูฝึกสอนวิทยาพณิชยการธนบุรี
 • ปี 2561 เป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
 • ปัจจุบันยังเป็นอาจารย์ และรับสอน ด้านโปรแกรมกราฟิกและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กับองค์กรและสถานศึกษาทั่วไป

ทักษะความสามารถด้านการอบรม (Training Skill)

 • คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

ภาษาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เชี่ยวชาญ (Computer language skill):

 • Microsoft Office
 • Windows
 • Adobe

ความสามารถอื่น ๆ (Extra skill):

 • พิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ ได้คล่อง
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี

เกียรติบัตร/ใบรับรอง (Extra Qualifications):

 • ไม่มี